Strona główna » Zwroty i Reklamacje

Zwroty i Reklamacje

Zwrot Towaru

Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie   14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2021 r. ustawy o prawach konsumenta opisane regulaminem sklepu internetowego prawa i obowiązki konsumentów w zakresie uprawnienia do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość oraz rękojmi za wady towarów wprost należy stosować i będą stosowane do osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak zwrócić Towar?
 

Zwrot za pomocą elektronicznego formularza

Możesz dokonać Zwrotu Towaru logując się do Twojego Konta Klienta
i wybierając zakładkę "Zwrot Towaru" znajdującą przy wybranym przez
Ciebie Produkcie.

Wypełnij formularz i odeślij nam Towar na podany adres Sklepu internetowego.

ZALOGUJ SIĘ, ABY ZWRÓCIĆ TOWARZaloguj się na Twoje Konto Klienta


Wybierz zamówienie, które chcesz zwrócić


Wypełnij elektroniczny formularz

Zwrot za pomocą wzoru  oświadczenia do odręcznego wypełnienia

Możesz także dokonać zwrotu Towaru używając naszego wzoru
oświadczenia do odręcznego wypełnienia – dotyczy Towaru, usługi dodatkowej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz
zwracany Towar należy wysłać na adres podany niżej na stronie.

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA


Pobierz wzór Oświadczenia   


Wydrukuj Oświadczenie


Wypełnij Oświadczenie
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysłać na poniższy adres.

Możesz też skorzystać z etykiety adresowej.

Wybierzokazje24 Jolanta Niemiec-Szary
Jasionka 71A 36-002 Jasionka

Magazyn Serwiskompa.pl
(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00)


Zabezpiecz Towar przed uszkodzeniem w czasie wysyłki


Wyślij Oświadczenie i Towar na wskazany adres


Oczekuj na zwrot pieniędzy

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem! Po otrzymaniu towaru wybierzokazje24 wystawi konsumentowi fakturę korygującą.

Administratorem danych osobowych jest wybierzokazje24 Jolanta Niemiec-Szary. z siedzibą w Jasionka 71a, 36-002 Jasionka.  W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy
 1. Konsument, który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży produktu może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: wybierzokazje24 Jolanta Niemiec-Szary (Sklep internetowy), Jasionka 71a, 36-002 Jasionka, Magazyn serwiskompa.pl lub na adres e-mail: sklep@wybierzokazje.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie internetowym może zostać zrealizowane przez konsumenta również poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie internetowym i przesłanie z wykorzystaniem udostępnionego przez usługodawcę na stronie www.eupl/cms/pomoc-zwrot.bhtml formularza elektronicznego. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie internetowym.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres:wybierzokazje24 Jolanta Niemiec-Szary (Sklep internetowy), Jasionka 71a, 36-002 Jasionka, Magazyn serwiskompa.pl, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 10. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy sprzedaży produktu.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę dodatkową, za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów i/lub usług dodatkowych;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu